QFS – CHANGE YOUR MIND

QFS – Quantum Financial System

(Quantum Final System).

QFS – Hệ thống tài chính Lượng Tử
(Quantum Final System).
Với mục đích cao cả là tạo ra một hệ thống quản lý công bằng cho vận hành tài chính và các mặt khác của Xã hội, QFS đang dần chiếm ưu thế với đúng vị trí, sứ mệnh của nó.
Tất cả chúng ta nên tự hào vì góp phần vào quá trình hình thành mang tính Lịch Sử để đưa Nhân loại một lần nữa vào Kỷ nguyên Vàng.
Kỷ nguyên mới: PHỒN VINH – THỊNH VƯỢNG – HÒA BÌNH – TƯƠI SÁNG.
Mỗi người chúng ta đều mang trong tâm trí của mình nhiều điều phức tạp, đan xen giữa những điều được gọi là TỐT và những điều được cho là CHƯA TỐT. Cuộc chiến trong mỗi tâm trí từng cá nhân là điều then chốt cho sự hình thành kỷ nguyên mới … Cá nhân Tôi sẽ cố gắng để chọn những điều tốt đẹp có lợi cho Kỷ nguyên mới.
Kỷ nguyên của chúng ta – không của ai khác. Vì vậy tôi thấy tự mình phải có trách nhiệm với nó. Mỗi một ý nghĩ tốt phát ra thì trường điện đó sẽ hợp với điều tốt đẹp thiêng liêng trong ánh sáng của Thượng Đế. Ngài sẽ đáp lại bằng nụ cười hài lòng với con cái của Ngài.
– Tất cả sẽ đến điểm khởi đầu trong sự cầu nguyện của chúng ta, mọi ý nghĩ chưa tốt trong tâm trí mỗi người sẽ dần được mất đi vì đó là quy luật tất yếu.
– Cuộc sống không chỉ gây cho nhau sự đau khổ, trong cuộc sống còn nhiều điều đáng được trân trọng, không chỉ là : ĐỐ KỴ, TỴ HIỀM, CHẤP, TA, NGÃ, MẠN.
– Tài chính: Cha ông nghìn đời với nhiều xương máu để lại cho phát triển kỷ nguyên Vàng. Đòi hỏi mỗi chúng ta biết trân trọng và biết sử dụng phụng sự đúng cách. Đủ cho tất cả dựng xây những điều tốt đẹp nhất đến cả nghìn năm.
– Ý thức Lượng Tử: Mục đích cho tất cả chúng ta nên hướng tới.
Thời điểm đã đến. Hãy tin vào những điều tốt đẹp, hãy tin vào Thượng Đế, hãy tin vào tương lai – kỷ nguyên Vàng của chúng ta đang đến gần và cùng nhau đi tiếp trên con đường đầy thử thách nhưng nhiều Vinh quang!

HÃY ĐÓN NHẬN SỰ THAY ĐỔI

With the noble purpose of creating a fair management system for financial operations and other aspects of the Society, QFS is gradually taking over with its right position and mission.
We should all be proud to have contributed to the historic formation to bring Humanity once more into the Golden Age.
New era: PROVEN – PROSPERITY – PEACE – BRIGHT.
Each of us carries in our minds many complexities, interwoven between the so-called GOOD and the so-called NOT GOOD. The battle in each individual mind is the key to the formation of the new era… Personally I will try to choose the good things in favor of the New Era.
Our era – no one else’s. So I feel responsible for it myself. Every good thought emitted, that electric field will match the divine goodness in the light of God. He will respond with a satisfied smile to His children.
– All will come to a starting point in our prayer, all bad thoughts in each person’s mind will gradually be lost because that is an inevitable law.
– Life does not only cause each other suffering, in life there are many things that are worthy of respect, not only: QUESTIONS, CHRISTMAS, COMPREHENSION, WE, WORD, MAN.
– Finance: His father of thousands of generations with many bones and blood left him for the development of the Golden era. It requires each of us to appreciate and know how to use service properly. Enough for all to build the best for a thousand years.
– Quantum Consciousness: A goal we should all aim for.
The time has come. Believe in the good, believe in God, believe in the future – our Golden era is approaching and together we will continue on this challenging yet Glorious path!

WELCOME CHANGE

7 comments for "QFS – CHANGE YOUR MIND"

 1. Backlinks
  Tháng Tám 02, 2022 at 01:24 sáng

  100,000 Backlinks only $10,Subject to data from ahrefs.com.After paid $10 by PayPal (My PayPal:helloboy1979@gmail.com),Tell me your URL, email and comment content.I will complete the task within ten days.But It may take up to a month for the data updated from ahrefs.com.

 2. Tháng Sáu 09, 2022 at 05:06 sáng

  Where there is a will, there is a way.

  • Tháng Sáu 27, 2022 at 03:40 chiều

   OK.
   Thanks

 3. Bridgett Michelle Pierre
  Tháng Tư 20, 2022 at 05:53 sáng

  Here in Ponchatoula, Louisiana. Covid has died down. Not many speak of having Covid in Ponchatoula. Very few people wearing mask publicly, if any.

 4. Tháng Ba 17, 2022 at 11:56 sáng

  Leave me alone, I’m just taking a look

 5. Tháng Ba 11, 2022 at 02:32 sáng

  You choose peace or war?

 6. Tháng Hai 20, 2022 at 05:55 sáng

  啥也不说了,希望疫情早点结束吧!

Comments are closed.

Scroll
+84867119768