GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ HỆ THỐNG MỚI

Sự thay đổi bao giờ cũng cần 1 bức tranh hoàn thiện mọi kế hoạch. Nhìn rõ sự ưu việt trong các ứng dụng tạo kết qủa tốt nhất. Sau đây là giải thích một số thuật ngữ sẽ song hành với tất cả chúng ta trên chặng đường ứng dựng phía trước.

1.     “QFS” – Quantum Final System

Có nghĩa là ‘Hệ thống tài chính lượng tử’, một thuật ngữ chung được sử dụng để liên kết / chỉ ra công nghệ kiến trúc dựa trên QDL được áp dụng cho hệ thống tài chính và ngân hàng quốc tế được đặc trưng bởi thanh toán và bù trừ kỹ thuật số theo thời gian thực.

 

2.     “Lượng tử”

Có nghĩa là một kiểu tính toán khai thác các thuộc tính chung của các trạng thái lượng tử, chẳng hạn như chồng chất, giao thoa và vướng víu để thực hiện tính toán bằng xử lý qubit trái ngược với xử lý dựa trên nhị phân.

 

3.     “RTGS” Real Time Gross Settlement

Có nghĩa là ‘Thanh toán gộp theo thời gian thực’ theo đó hệ thống thanh toán chuyển tiền liên tục, theo thời gian thực từng giao dịch riêng lẻ của quỹ [trái ngược với xử lý hàng loạt theo khoảng thời gian – như NEFT], thường được kết hợp với HVP trên cơ sở liên ngân hàng.

 

4.     “RV” Revaluation of Currencies

Có nghĩa là ‘Định giá lại tiền tệ’ dưới dạng điều chỉnh được tính toán đối với tỷ giá hối đoái cố định của một / đơn vị tiền tệ cụ thể làm thay đổi giá trị của đơn vị tiền tệ đó, cho dù là định giá lại hay phá giá – thường được kết hợp với GCR.

5.     “GCR” Global Currency Reset

Có nghĩa là “Thiết lập lại tiền tệ toàn cầu”, trong đó một loại tiền tệ được hỗ trợ bằng tài sản cuối cùng sẽ thay thế hệ thống tiền tệ dựa trên Bretton Woods sau chiến tranh.

 

6.     “RV-GCR Tỷ giá trao đổi giá theo hệ thống” System Price-Exchange Rates

Có nghĩa là RV dựa trên GCR được xuất bản bởi thông qua các Ủy ban, Cục và Cơ quan của họ phản ánh sự kết hợp công thức độc đáo của các tiêu chí tích hợp kích thước ban đầu của sự ủng hộ kim loại quý, biến động giá thay đổi, phân bổ tín dụng IA bị xử phạt khi chuyển sang QDL, vấn đề nợ gốc so với thu hồi, lãi kép theo nguyên tắc được tích lũy, các mục tiêu và tỷ lệ thanh khoản lượng tử RV-GCR.

 

7.     “NIMS” New International Monetary System

Có nghĩa là ‘Hệ thống tiền tệ quốc tế mới’, là hệ thống Post Bretton-Woods, trong đó hệ thống trao đổi thả nổi sau tự do / được quản lý, được thay thế bằng tiêu chuẩn trao đổi vàng cơ bản cố định loại ‘Specie-Standard’ được xử lý kỹ thuật số mới;

 

8.     “Sổ cái” Off-Ledger

Có nghĩa là bất kỳ một trong các sổ cái khác nhau của Hệ thống Ngân hàng không có sẵn cho M1-M6, tổ chức hoặc công cộng.

 

9.     “TRN” Transaction Reference Number

Có nghĩa là ‘Số tham chiếu giao dịch’, thường biểu thị bất kỳ Số tham chiếu nào trước đó được tạo, phát hành và / hoặc sử dụng để chỉ định giao dịch được gửi hoặc bị xử phạt dựa trên CCP, đang chờ xử lý hoặc có hiệu lực.

 

10.   “Tài sản lịch sử” Historical Assets

Có nghĩa là các nghĩa vụ nợ lịch sử quốc tế khác nhau dưới hình thức ghi chép lịch sử, trái phiếu, hiện vật, đạo luật, đồ tạo tác và công cụ kim loại quý, bằng chứng nợ và tiền tệ khác, ngoài các loại tiền tệ đang lưu hành hiện tại và / hoặc được chấp nhận là đấu thầu hợp pháp ngày nay [gọi chung là “ Tài sản lịch sử ”]

 

11.   “Chuỗi khối” Blockchain

Một hệ thống trong đó hồ sơ của các giao dịch được thực hiện bằng tiền điện tử được duy trì trên một mạng máy tính được liên kết.

 

12.   “HVP” High Value Payments

Có nghĩa là các khoản Thanh toán có giá trị cao, thường được vận chuyển bởi các hệ thống dựa trên RTGS được xác định là ‘ưu tiên cao’ cho việc thanh toán và bù trừ, thường đề cập đến quy mô thanh khoản và bảo mật.

 

13.   “IL P” Inter Ledger Protocol

Có nghĩa là “Inter Ledger Protocol”, trong đó một giao thức Blockchain được sử dụng để thanh toán trên các mạng thanh toán khác nhau.

 

14.   “Tài khoản Vô cực [IA]” Infinity Accounts

Có nghĩa là các tài khoản ngân hàng quốc tế được lưu giữ trong một sổ cái dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thể hiện sự tích lũy tổng hợp về nguyên tắc và lãi suất so với các cam kết lịch sử được chứng khoán hóa, thế chấp, trao đổi và ban đầu.

 

15.   “QDL”

Có nghĩa là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, nhiều nút, lưu trữ cao được chia sẻ và đồng bộ hóa trên nhiều trang web, tổ chức, khu vực địa lý, có thể được nhiều người dùng truy cập bằng cách sử dụng xử lý qubit-Quantum, thường dành cho các kiến trúc dựa trên [Internet of Things].

 

16.   “USN / USTN” United States Notes’/’United States Treasury Notes

Có nghĩa là ‘Ghi chú Hoa Kỳ’ / ‘Ghi chú Kho bạc Hoa Kỳ’, đại diện cho mệnh giá điện tử và vật lý của hệ thống Sổ cái lượng tử dựa trên tài sản được Hoa Kỳ hỗ trợ phát hành bằng USD trong nước Cộng hòa Hoa Kỳ và Quốc tế, tương ứng.

Trân trọng,

QFS Vietnam

1 comments for "GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ HỆ THỐNG MỚI"

  1. Lê văn học
    Tháng Năm 30, 2022 at 10:30 sáng

    That’s good.

Comments are closed.

Scroll
+84867119768