HÀNH TRÌNH CỦA LINH HỒN

Hành trình của Linh hồn.

Tham khảo một đề tài nghiên cứu về Linh hồn của chúng ta ở đây. Cuộc hành trình bất tận của các Linh hồn trên con đường học hỏi hoàn thiện ánh sàng của mình.

Sự tiến hóa về với Cội nguồn là mục tiêu vĩnh hằng của các Linh hồn. Sự lựa chọn hoàn thiện bài học của chúng ta vẫn rất quan trọng.

Cầu mong tất cả sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình !

Link sách nói :

https://hemradio.com/hanh-trinh-cua-linh-hon-michael-newton/

QFS VIETNAM

Scroll
+84867119768